دومین روز سلطه مطلق طالبان در کابل آغاز می شود.

دومین روز از...

Read More