دومین روز سلطه مطلق طالبان در کابل آغاز می شود.

دومین روز از حکومت مطلق گروه طالبان در کابل در حال سپری شدن است. Deutsch (German) English العربية...

Read More